| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: سرایدار جوان که درپی مشاجره بر سر بستن یک پیچ، تعمیرکار آسانسور را به قتل رسانده بود درحضوربازپرس دادسرای جنایی تهران جزئیات حادثه ر اتشریح کرد. به گزارش ایران؛ این جنایت ساعت 4 و نیم بعد از ظهر 28 اسفند 95 زمانی رخ داد که مرد جوان تعمیرکار برای بررسی وضعیت آسانسور وارد ساختمان شده بود. اما ناگهان میان او و سرایدار برسر بستن یک پیچ مشاجره تندی درگرفت و نصاب آسانسور با ضربه های مهلک از پا درآمد و دو روز پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. ساسان - متهم به قتل - که در این درگیری مجروح شده بود پس از بهبودی تحت بازجویی قرار گرفت. چرا تعمیرکار آسانسور را کشتی؟ باور کنید اصلاً نمی خواستم چنین اتفاقی بیفتد. آنقدر این حادثه ناگهانی بود که نمی دانم قتل را با چاقو انجام داده ام یا با شیشه های شکسته. اختلاف تان بر سر چه بود؟ از صبح آسانسور خراب بود و او برای تعمیر به ساختمان آمده بود. کارش تا 4 بعد از ظهر طول کشیده اما تمام نشده بود. باید یک پیچ را می بست تا آسانسور قابل استفاده باشد. به امیر-مقتول- گفتم پیچ را ببندد.چراکه آسانسور روشن بود و بچه های ساکنان در ساختمان بودند و هرلحظه احتمال داشت اتفاقی بیفتد. اما به حرف هایم توجه نکرد. همان موقع درگیر شدید؟ نه، به او گفتم که «چای می آورم، تو آسانسور را درست کن» اما او توجه نکرد. سر همین مسأله باهم دعوایمان شد ولی همسایه ها میانجیگری کردند وماجرا تمام شد. من هم به اتاق سرایداری ام رفتم، لحظاتی نگذشته بود که شیشه اتاق شکست وخرده شیشه ها روی من و زن و بچه ام ریخت. فهمیدم که امیر به انتقام دعوای چند دقیقه قبل شیشه را شکسته است. دوباره دعوایمان شد وامیر به سمت در خروجی ساختمان رفت که با هم درگیر شدیم. چاقویی که به مرد نصاب داده بودم تا پیچ را ببندد هنوز دستش بود، او را هل دادم که ناگهان چاقو وارد رانش شد. پشیمان هستی؟ به خدا لحظه ای آرامش ندارم. یک انسان جانش را از دست داده و عامل اش من هستم. باور کنید اصلاً نمی خواستم و فکر نمی کردم چنین اتفاقی برای امیر رخ دهد. ولی افسوس که همه چیز در یک لحظه عصبانیت رخ داد.حالا اومرده ومن هم با سرنوشتی مبهم وخانواده ای پریشان، پشت میله های زندان هستم. هرشب کابوس می بینم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code