| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری رضا کیانیان مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد. رضا کیانیان با انتشار پستی در اینستاگرام از تحریم کردن انتخابات انتقاد کرد. او در این باره نوشت: «باور مى کنید دیگر خسته شده ام از اینکه یک عده هنوز هم انتخابات را تحریم مى کنند. قربونتون برم ، همین ترکیه، بیخ گوشمان، اردوغان فقط با ٥١ درصد آرا برنده شد و تا سال ٢٠٢٩ قدرت مطلق ترکیه باقى خواهد ماند. در همین شوراى شهر یا شرکت نکردیم و یا به کسانى رأی دادیم که خودتان بهتر مى دانید به چه بلایى تبدیل شدند. اقلیت انحصارطلب همیشه یه مقدار معینى رأى دارد. طبق صحبت استاد اگر شما رأی ندهید، با رأى همان اقلیت پیروز مى شوند. چند بار باید یک موضوع به این سادگى را تجربه کنیم؟ و به چه بهاى گزافى؟ به قیمت همه آن اختلاس ها آن اختلاس ها تقسیم مى شدند و سرشکن مى شدند روى قیمت اجناسى که ما هر روز مجبوریم بخریم. در واقع اختلاس هاى میلیاردى را از جیب ما بیرون مى کشیدند. در دوره قبل هر روز، واقعاً هر روز قیمت همه چیز گران مى شد. یادتان نیست. اما در این سه چهار سال قیمت ها اگر ارزان نشده، دست کم ثابت مانده. آن زمان هر ماه چهل و پنج هزار تومان مى دادند و ماهى خدا هزار تومان با گران شدن مایحتاج از جیب مان بیرون مى کشیدند. حالا با رأى ندادن دوباره کشور و زندگى تان را مى خواهید بسپارید به همان ... ها؟»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code