| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با حذف موسسات غیر مجاز از رانت جلوگیری کند،گفت:همه باید در برابر قانون مساوی باشند؛زیرا اگر این موضوع حتی در زمینه نظام بانکی رعایت نشود،می تواند بسترهای رانت را فراهم کند که این امربه طورحتم به ضرراقتصاد کشور تمام می شود. ابوذر ندیمی درباره فعالیت موسسات غیرمجازمالی در کشور خاطرنشان کرد: همه باید در برابر قانون مساوی باشند؛زیرا اگر این موضوع حتی در زمینه نظام بانکی رعایت نشود،می تواند بسترهای رانت را فراهم کند که این امربه طورحتم به ضرر اقتصاد کشور تمام می شود. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل درمجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه هیج گروهی نباید بر قانون برتری به اصطلاح  قانون گریزی کند،یادآورشد: دستگاه نظارتی باید با کنترل ملی،صحت و سقم مجوز یا عدم آن  را  به نحواصولی  با ابزارهای اصولی کنترل کنند. ندیمی،خاطرنشان کرد: برای صیانت از حقوق مردم و مشتریانی که به دولت به عنوان نهاد حاکمیتی اعتماد می کنند و سرمایه هایشان را برای سپرده یا سرمایه گذاری در بانک ها  قرار می دهند،باید نظارت همگانی انجام شود. وی یادآورشد:اگرنظارت کافی برروی نظام بانکی نباشد و موسسات غیرمجازبه فعالیتشان ادامه دهند؛درنهایت مردم فریب بخورند اعتماد مردم به نظام بانکی کاهش می یابد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس،ادامه داد: بانک ها برای امنیت اقتصادی برای دادن وام ضمانت نامه هایی تعیین می کنند که بتوانند امنیت نظام  بانکی را کنترل کنند،بنابراین باید در راستای موسسات غیرمجاز نیز با رویکرد موشکافانه موسسلات غیرمجاز را شناسایی  و در گام بعد برطبق ابزارهایی که دارند،برخورد کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code