دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 2020 Monday 01 ,June  
امیر علیپور12نگاه ایران/امیرعلیپور  انتخابات به عنوان سمبلی از دمکراسی، مورد وثوق و اطمینان عامه مردم است و به همان نسبت دستاویزی است بر دموکراتیک بودن یک جامعه. پرواضح است که این فرآیند، تجلی اراده اکثریت ملت در تمایل به یک شخص،گروه یا تفکر بوده و خواست آن جامعه یا ملت را در قالب انتخاب آن عقیده خاص متبلور می نماید. در این راستا خواست مردم رشت در انتخابات (خصوصا انتخابات شورا)چیزی جز رسیدن به یک ثبات و آرامش در مدیریت شهری و پرهیز از تندروی های جنایی و فردی نیست. در نیل به اهداف گفته شده،آگاه سازی و متعاقب آن بیدارگری اقشار مختلف وظیفه ای است خطیر و فوق العاده حساس.مردم رشت همواره نشان دادند در نهایت مهربانی و سادگی اگر خیانت و دروغ ببینند پتانسیل بالایی در روی گردانی از آن تفکر دارند و البته گول نمی خورند. لذا روشن گری برای مردمی با چنین درجه از حساسیت و ضریب هوشی بالا کاری است بس دشوار. برانگیختن روح مطالبه گری در شهر رشت عزیز تر از جان مان، خواب را بر چشم دو بدخواه و زیاد خواهی حرام خواهد کرد. قطعا رشتی اگر از خواب بی تفاوتی بیدار گردد و روحیه پاسخ خواهی اش برانگیخته؛ خواهد دید که آمار شیفته گان خدمتش از حالت کمی به شدت کیفی گردیده به تبع آن انتخاب برایش آسان تر. جامعه امروز رشت لبریز از جوانانی است که تمام نابرخورداری ها و عدم هایش را با تمام رگ و ریشه های دریافته اند.در رودخانه هایش شنا کردن آموخته و در سبزه زارانش قدم زده اند.با نسیم دریایش عاشق شده و در جنگلهایش یاد میرزاها را زندگی کرده اند و امروز با چشم و دلی پر خون و بغضی سنگین بر گلو،فقدان تمام رودها و جنگلها و شالیزارانش و در یک کلام همه نداشته هایشان را در انزوایی سنگین فریاد می زنند. زنده باد آنان که با درک شرایط حساس شهر فقیر بزک شده مان،گام در راه بیدارگری نهاده اند و بی جیره و مواجب رشت را رشت میخواهند.آسمان پاک و آبی،نم نم روزهای بارانی،عطر دل انگیز شالیزاران و خنکای جنگل های گیلان نصیب شان باد. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code