| دوشنبه، 08 خرداد 1402
نگاه ایران:داماد کینه توز که 13 سال قبل با همدستی مادرزنش، سناریوی قتل پدرزن خود را طراحی و اجرا کرده بود به قصاص محکوم شد. اما درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت 140 میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد. پرونده این قتل هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم تحت رسیدگی قرارگرفت. در این جنایت خونین که دهم بهمن سال 82 در خیابان نبرد تهران رخ داد مردی به نام خلیل (49 ساله) با پیچیدن رشته سیم به دور گردنش کشته شد. درجریان تحقیقات، کارآگاهان با کشف سرنخ هایی، فرامرز - داماد مقتول - را به اتهام قتل دستگیرکردند. او نیز در بازجویی ها گفت: «نقشه قتل را مادرزنم طراحی کرد و من اجرایش کردم.» پس از این اعتراف ها، همسر قربانی جنایت نیز به اتهام معاونت در قتل شوهرش بازداشت شد. او نیز در بازجویی ها گفت: «دامادم فرامرز به اتهام سرقت و جعل در زندان دوران محکومیتش را می گذراند که پس از گرفتن مرخصی از زندان بیرون آمد. همان موقع به دلیل اختلاف های شدید با شوهرم، نقشه قتل خلیل ـ مقتول ـ را کشیدم و موضوع را با فرامرز در میان گذاشتم.» بدین ترتیب قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری، فرامرز ـ متهم ـ  را به قصاص محکوم کردند همچنین مادرزنش هم به حبس محکوم شد. پس از تأیید این حکم زمانی که فرامرز چند قدم با چوبه دار فاصله داشت با جلب رضایت دختر مقتول - همسرش - توانست از مرگ رهایی یابد. آنگاه از جنبه عمومی جرم توسط قضات شعبه چهارم به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور قاضی کیخواه - مستشار دادگاه - محاکمه شد که قضات او را به 10 سال حبس محکوم کردند. مادرزن نیز همچنان دوران حبسش را می گذراند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code