| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران:معاون سیاسی دفتر رییس جمهور سکوت را بهترین روش برای مواجه با بیانیه های سلسله وار احمدی نژاد دانست. در یادداشت توئیتری ابوطالبی آمده است: تاکنون ازسوی مسئول دولت پیشین سه بیانیه، چندسوال و یک کاندیدا صادرشده است؛ جالب است که درعالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضورمجازی نگذاشته است. ظاهرا می خواهند "دوقطبی حضور" به "قطبی سازی بیانیه ای و حضور مجازی-جانشینی" تبدیل شود؛ لذا است که جامعه سیاسی درحال گذر از کنار آن به آرامی است. اصولگرایان پایدار می دانند کوچکترین سخنی دراین رابطه،شراکت تاریخی شان دراقدامات دولت قبل را برای مردم زنده خواهدکرد؛ لذاسکوت بهترین روش است. اصلاح طلبان نیزکه سالهای ٨٤-٩٢ را سال های سقوط کشور می دانند، در این زمینه به صورت پراکنده سخنانی گفته اند؛ آنان هم حاضر به ورود به این بازی نیستند. دولت هم حاضرنیست ارزش خدمت رسانی به مردم را صرف پرداختن به آنانی کند که خسارات بیشمار هشت ساله شان به کشور در کوتاه مدت غیرقابل اصلاح است. یکی ازنزدیکترین خساراتِ پیچیده آن هشت سال، اتلاف٧-٨ میلیارددلار ازدارایی های ملت درخلال سال های ٨٦-٨٩ نیویورک و لوگزامبورگ و بابک زنجانی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code