یکشنبه، 11 خرداد 1399 | 2020 Sunday 31 ,May  

نگاه ایران/ مریم صابری: دی ماه نود و سه خیابان های رشت چند شب شاهد شنیدن صدای گلوله بود. گلوله ها از اسلحه ماموران شهرداری رشت و به سمت سگ هایی شلیک می شد که صاحبی نداشتند و در کوچه و ...