| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: در تربت جام با استفاده از 10000 در بطری پلاستیکی فرشی شبیه فرش های سنتی ساخته شد.