| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران: این سوال را به شوخی و جدی زیاد شنیده ایم که چطور کشور می تواند ماهواره به فضا پرتاب کند، ...