| یکشنبه، 03 مهر 1401
نگاه ایران: به منظور تسریع و سهولت و حذف عامل انسانی در صدور کارت سبز مسافری، سامانه تمام خودکار صدور کارت سبز مسافری ...