| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: هانیه توسلی با بیان اینکه "در طول سابقه بازیگری ام به مافیا برنخوردم"، ادامه داد: توصیه ام به علاقمندان بازیگری ...
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: کارگاه بازیگری محمد حاتمی در رشت برگزار می شود. در این کارگاه هنرجویان بعد از آموزش و تست توسط ...