| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:یک زن ایرانی تبار، برترین کارآفرین زن کانادا لقب گرفت.  شهرزاد رفعتی، یک موسسه چند رسانه ای به نام Broadband TV دارد ...
گذری بر سیر دگرگونی سرگرمی‌های زن ایرانی در چرخه روزگار:
به گزارش نگاه ایران: زندگی زنان به عنوان نیمی از جمعیت، دست کم در ایران هیچگاه مورد توجه تاریخ نگاران نبوده است ...