| شنبه، 05 آذر 1401
رئیس حفاظت از محیط زیست آستارا:
نگاه ایران: رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: استتار و کنترل شیرابه های زباله در محل دفن پسماند این شهرستان برای ...
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا مطرح کرد:
نگاه ایران:رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: محل فعلی دفن زباله در سواحل داداش آباد آستارا به عنوان مهم ترین منبع ...
نگاه ایران: جایگاه دفن زباله در نزدیکی نوار ساحلی آستارا چهره زشتی به طبیعت این شهرستان بخشیده و خطر جدی برای محیط زیست ...