| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران: روز گذشته سایپا همانطور که قول داده بود شروع به تحویل خودروهای فروخته شده با وام دولتی پیش از موعد یک ...