| پنجشنبه، 09 تیر 1401
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت از مقاومت‌های دارویی بیماران می‌گوید:
نگاه ایران:  بیش از ٢٠ سال از آغاز درمان دارویی برای بیماران ایدز در ایران می گذرد و امروز متولیان کنترل بیماری، ...