| پنجشنبه، 29 مهر 1400
گزارش میدانی گیل نگاه از ویلاسازی و تخریب گورستان باستانی در تالش:
نگاه ایران/فاطمه صابری: در مَریان،سوباتان و آق اِولَر تالش نیازی به خیال پردازی و تصویر سازی ذهنی نیست. اگر گاه برای تشخیص خط ...