| شنبه، 13 آذر 1400
نشست مجمع استانداران گیلان به روایت تصویر؛
نگاه ایران: صبح امروز پنج شنبه نشست مجمع استانداران گیلان و گیلانی هایی که در استان های دیگر استاندار بودند و هیات ...
استاندارگیلان مطرح کرد:
نگاه ایران :استاندار گیلان یکی از مسائل مورد توجه دولت و مدیریت استان را حفظ محیط زیست شهر ها و روستا ها ...
استاندار گیلان در اجلاس مشترک استانداران مطرح کرد:
  نگاه ایران: استاندار گیلان در اجلاس مشترک استانداران گفت: مسیرهای سازنده روابط با کشورهای همسایه در چند سال گذشته با افول مواجه ...