| یکشنبه، 14 آذر 1400
در گشت شبانه سازمان مدیریت پسماند اتفاق افتاد:
نگاه ایران: سازمان مدیریت سازمان پسماند شهرداری رشت در راستای مدیریت مطلوب تر جمع آوری زباله ، گشت شبانه در مناطق پنجگانه ...
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت:
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از پلاک کوبی ۵۰ گاری حمل ضایعات در شهر رشت خبر داد و خواستار همکاری ...
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از آغاز طرح پلاک کوبی گاری های غیر مجاز حمل کننده ضایعات در رشت خبر ...