| سه شنبه، 26 تیر 1403
نشانه شناسی تحرکات انتخاباتی پاستورنشینان
دولت رئیسی اگرچه منکر تحرکات انتخاباتی است، اما نشانه ها حکایت از برنامه ریزی برای گنجاندن کاندیداهای نزدیک به دولت در چند لیست انتخاباتی دارد.