| پنجشنبه، 09 تیر 1401
بر اساس حکم مدیرعامل گروه مالی گردشگری، دکتر علی رحیم پور به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان منصوب شد.