| یکشنبه، 01 خرداد 1401
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو دی ۹۹ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.