| دوشنبه، 05 مهر 1400
خواهر آندره فردا (پنج شنبه) صدوهفدهمین سالروز تولد خود را جشن خواهد گرفت.