| پنجشنبه، 10 آذر 1401
مصطفی سالاری خبر داد؛
مبلغ 4324 میلیارد تومان به بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر از بازنشستگان این سازمان پرداخت شد.