| چهارشنبه، 02 تیر 1400
رییس سابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه پاسخ داد:
رییس سابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که در بررسی علل افزایش خشونت اجتماعی بیش از آنکه موضوعات روانشناختی اهمیت داشته باشد، بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حائز اهمیت است.