جمعه، 04 مهر 1399 | 2020 Friday 25 ,September  

سکانس جنجالی سریال آقازاده درباره ازدواج موقت از هر دو طرف طیف مذهبی و کمتر مذهبی جامعه بازخوردهایی منفی دریافت کرد. 
عصر ایران نوشت: این روزها سریال آقازاده با یک سکانس "آش" سر و صدای زیادی به راه انداخته و انواع و ...