دوشنبه، 13 مرداد 1399 | 2020 Monday 03 ,August  

با صدور رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای کاخ تاریخی «ثابت پاسال» به نفع وزارت میراث فرهنگی، این اثر تاریخی با مشارکتِ گروهی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش ایسنا، عمارت تاریخی «ثابت پاسال» را بزرگترین خانه‌ تهران می‌نامند، ...