یکشنبه، 11 خرداد 1399 | 2020 Sunday 31 ,May  

نگاه ایران: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گیلان گفت: مردم نوع دوست گیلان در نیمه نخست سال جاری حدود شش میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند که این میزان صدقه از 362 هزار و 414 صندوق بزرگ، ...