یکشنبه، 11 خرداد 1399 | 2020 Sunday 31 ,May  

نگاه ایران: رئیس سازمان دانشجویان ایران، مسابقات ملی مناظره دانشجویان را تمرین گفت وگو برای جامعه جوان دانست و گفت: یکی از تفاوت های جدی مسابقات ملی مناظره دانشجویان با سایر مسابقات مناظره ای در جهان محوریت اخلاق است. به گزارش ایسنا ، مهدی ...