| چهارشنبه، 08 تیر 1401
درخواست مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر از نمایندگان شمال کشور:
نگاه ایران: خدیجه گلین مقدم،  مدیر کمپین مخالفین انتقال آب خزر به کویر طی نامه ای به مجمع نمایندگان  شمال کشور  منتفی کردن دائمی ...