| پنجشنبه، 09 تیر 1401
معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور:
نگاه ایران: معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور گفت: کسانی که خارج از مسیرهای قانونی تردد کنند و جنس وارد کشور کنند ...