| دوشنبه، 27 دی 1400
نگاه ایران: رسته هاو ظرفیت های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) شناسایی ...