| پنجشنبه، 09 تیر 1401
روابط عمومی خودروسازی سایپا اعلام کرد؛
نگاه ایران: روابط عمومی خودروسازی سایپا اعلام کرد: قیمت خودروهای داخلی تغییر نکرده و در ثبت نام جدید خودروها با همان قیمت ...