| پنجشنبه، 09 تیر 1401
سخنگوی شورای شهر رودسر خبر داد؛
نگاه ایران: سعید فرح پور سخنگوی شورای شهر رودسر در مطلبی که در اختیار رسانه ها قرار داد از قبول استعفای شهردار ...