| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 ...