| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 ...
توسط سران ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان؛
نگاه ایران: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی این دریا امضا شد. به گزارش تسنیم،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ...