| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
فرماندار فومن درکارگروه طرح های اشتغال روستایی مطرح کرد؛
نگاه ایران: پانزدهمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه طرح های اشتغال روستایی، فراگیر و بوم گردی شهرستان فومن با حضور اعضای کارگروه ...