| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: ۱۰ درصد داوطلبان یعنی حدود ۱۰۰ هزار نفر بابت انتخاب رشته پول می دهند و میانگین گردش مالی انتخاب رشته ...