| دوشنبه، 11 مرداد 1400
سید پویا شهشهانی مطرح کرد:
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیلان گفت: قرارداد ساخت زباله سوز سراوان رشت در بحث ساخت تجهیزات ...
مدیرعامل سازمان پسماند خبر داد؛
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری های تابعه گیلان با بیان اینکه دولت حفاظت پایدار از محیط زیست و مدیریت پسماندها را ...