| جمعه، 30 مهر 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرد: شهردار ایالت شوئبیش هال آلمان که صبح امروز در راس هیاتی به رشت سفر کرده بود از بافت مرکزی ...
نگاه ایران: محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در دیداری که با کاردار انگلیس در ساختمان قدیمی شهرداری رشت داشت، اظهار داشت: از نظر ...
کاردار انگلستان در دیدار با شهردار رشت مطرح  کرد:
نگاه ایران: «جی شارما» کاردار انگلستان در کشورمان غروب شنبه در دیدار با شهردار رشت و با اشاره به پروژه های شهرداری ...