| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
عضو فراکسیون گردشگری مجلس تاکید کرد؛
نگاه ایران: عضو فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه واگذاری اقامتگاه های دولتی امری قانونی است، گفت: پرداخت یارانه سفر به مردم درصورت ...
عضو فراکسیون گردشگری مجلس؛
نگاه ایران: عضو فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه گردشگران خارجی بوم گردی را به هتل ۵ ستاره ترجیح می دهند، از ...
عضو فراکسیون گردشگری مجلس:
نگاه ایران: عضو فراکسیون گردشگری مجلس، طرح تعطیلی زمستانی مدارس را بی ربط به رونق صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: این ...