| پنجشنبه، 09 تیر 1401
قربانی خبر داد:
نگاه ایران: عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: آشفتگی موجود در بازار دارو ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع در گذشته است. به گزارش ...
عضو فراکسیون گردشگری مجلس:
نگاه ایران: عضو فراکسیون گردشگری مجلس، طرح تعطیلی زمستانی مدارس را بی ربط به رونق صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: این ...