| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تامین تجهیزات هنرستان ها در سال گذشته ...