| جمعه، 30 مهر 1400
نگاه ایران/ ایمان رنجکش امروزه گریز به نظریه بازی ها برای پیش بینی، سنجش و ارزیابی رخدادهای سیاسی و تجاری جهان ابزار مهمی پنداشته ...