| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران/ ایمان رنجکش امروزه گریز به نظریه بازی ها برای پیش بینی، سنجش و ارزیابی رخدادهای سیاسی و تجاری جهان ابزار مهمی پنداشته ...