| شنبه، 24 مهر 1400
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در نشست بازآفرینی شهر رشت عنوان کرد:
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: نشست «بازآفرینی شهر رشت» صبح امروز با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران،شهردار،تعدادی از اعضای شورا و ...