| شنبه، 06 آذر 1400
نگاه ایران:  دفتر موسیقی وزارت ارشاد به انتشار خبر مجوز گرفتن جواد یساری و درج نام او به عنوان خواننده در پوستر ...