| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:  سطح زیرکشت زیتون در کشور ۱۰۵ هزار هکتار است که از این تعداد ۲۰ هزار هکتار به صورت کشت پراکنده ...