| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران:  حالا شمال که خوبه، شما یه باک بنزین میزنی از تهران سه ساعته میرسی رشت، ما مورد داشتیم که طرف ...