| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با اشاره به تلاش های سازمان سینمایی از لغو دریافت ...