| پنجشنبه، 14 مهر 1401
اتاق بازرگانی تهران :
اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای جدید از صاحبان کارت‌های بازرگانی خواست نسبت به تمدید این کارت‌ها اقدام کنند.
آغاز تغییر در تیم اقتصادی دولت؛
نگاه ایران: پس از آن که زمزمه های تغییر در تیم اقتصادی دولت قوت گرفت و از سوی دولتی ها هم تائید ...
نگاه ایران / پویا بصیری : همایش نقش راه آهن آستارا در حمل و نقل بین المللی کریدورهای شمال - جنوب و ...
نگاه ایران:  بخش خصوصی با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، پیشنهاد تقسیم بندی ۹گانه منطقه ای کشور را مطرح کرده است. این ...
موانع کریدور شمال- جنوب از نگاه عضو هیات رییسه اتاق تهران:
نگاه ایران: عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بر سر اجرای راهگذر(کریدور) شمال- جنوب موانع اساسی مانند «شکل ...